Anthony Bourdain

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Bij boeking ontvangt u van ons een bevestiging/factuur en later een kraam/standplaats nr.

 • U ontvangt na inschrijving de factuur voor de bijdrage. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Pas wanneer de betaling voldaan is, is uw deelname definitief.

 • Annuleren van uw deelname is tot 6 weken voor evenementdatum mogelijk, dan brengen wij u per markt die u annuleert slechts € 12,50 aan administratiekosten in rekening.

 • Annuleert u binnen 6 weken voor aanvang van de jaarmarkt/braderie, dan bent u ons het gehele bedrag, en bijkomende €12,50 aan administratiekosten verschuldigd.

 • Zodra u een bevestiging van ons ontvangt, staat u genoteerd als deelnemer voor de door u ingeschreven jaarmarkt/braderie. Er wordt vanaf dat moment ook op u gerekend. Wij gaan dan ook bij voldoende deelname in uw te verkopen artikel(en) standhouders afwijzen.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk per mail; info@events2move.nl. Wij zullen de annulering schriftelijk aan u bevestigen.

 • De betaling van het marktgeld dient door ons ontvangen te zijn op de daarvoor gestelde datum, welke op uw bevestiging staat. Deelname aan onze markten zijn pas definitief als het verschuldigde bedrag is voldaan op onze rekening.

 • Indien u te laat arriveert op de jaarmarkt/braderie, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde kraam. De kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

 • U dient op de jaarmarkt/braderie de goederen/diensten te verkopen welke u op het inschrijfformulier hebt vermeld.

  • Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit van te voren met de organisator te overleggen.

  • De organisator mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de kraam te verhandelen.

 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.

 • Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen komen voor risico van de deelnemer.

 • Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft.

 • De organisatie kan u geen garantie geven op een voorkeursplaats.

 

Algemene informatie

Wij wijzen u erop dat deelname aan de Jaarmarkten en Braderieën voor uw eigen rekening en risico geschiedt. Mochten uw deelname en activiteiten aan derden schade berokkenen, dan bent u of uw organisatie daarvoor aansprakelijk. 

 

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

 • Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Algemene Directie, telefoon: 070-448.48.48

 • Opdrachten en instructies van de marktmeesters, brandweer en politie dient u ten alle tijden op te volgen.

 • De aanvangs- en sluitingstijden staan in de bevestiging en dienen ook nageleefd te worden. Houdt u zich aan de sluitingstijd van een braderie. Ga niet voor die tijd inpakken of auto of kar voor de kraam plaatsen, ook niet bij regenachtig of winderig weer.

 • Bij plotseling extreem weer besluit Events2movE wat te doen. U wordt daar dan direct van op de hoogte gesteld. U dient zich daaraan te houden.

 • Deelname aan onze markten is ten alle tijden voor eigen risico. Ook schade veroorzaakt door weersomstandigheden bijv. omvallende kramen zijn voor risico van de deelnemer zelf.

 • Events2movE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door afgelasting van hogerhand of extreme weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden (i.v.m. slechte weersomstandigheden) heeft u geen recht op restitutie van uw inschrijfgeld.

 • Events2movE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop zij zal wel zo veel mogelijk doen om een zo groot mogelijk publiek te trekken en van de markt een succes te maken.

 • Aan gebruik van stroom zijn over het algemeen kosten verbonden. De hoogte hiervan staan per markt vermeld, u dient dit van te voren aan ons te laten weten en deugdelijke kabels en haspels zelf mee te brengen.

 • Als een deelnemer door warenwet, namaakbestrijding, politie of brandweer van verdere deelname wordt uit gesloten kan hij geen recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

 • Deelnemers in de foodsector dienen zich strikt te houden aan voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweer eisen.

 • Alleenrecht voor de verkoop van een bepaald artikel kan niet worden verleend.

 • Afval dient u ten alle tijden zelf af te voeren. Hierop is strenge controle en bij het achterlaten van vuil worden de kosten bij de standhouder in rekening gebracht.

 

 

Tuinbraderie
INSCHRIJFFORMULIER

Jaarmarkten / Braderieën 2018

JAARMARKTEN & BRADERIEËN

2020

Nederland